Kommende arrangementer

Klubbens vedtægter

§1. Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er ”MC Club 69”
Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg kommune.

§2. Foreningens formål
Stk. 1 Foreningens formål er at samle motorcykelinteresserede, samt at gavne motorcyklismen og medlemmernes praktiske og økonomiske interesse hermed. Dette søges opnået ved regelmæssige sammenkomster og udflugter.

§3. Medlemskab
Stk. 1 Som aktivt medlem kan optages enhver, som er ejer eller bruger af en motorcykel, og er fyldt 18 år.
Stk. 1a Dog kan enhver ægtefælle/partner, der selv kører/ejer eller bruger mc optages som passivt medlem
Stk. 2 Som passivt medlem kan optages enhver, som ikke er ejer eller bruger af en motorcykel, og som ønsker at støtte ”Mc Club 69”. Disse er dog ikke berettiget til økonomisk støtte fra foreningen.
Stk. 3 Medlemskaber er gyldige, når indmeldelsesgebyret og kontingentet er betalt.Indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved en evt. senere udmeldelse.
Stk. 4 Ved indmeldelsen får det nye medlem foreningens vedtægter udleveret. Stof-, klistermærker og T-shirts kan købes i klubben.
Stk. 5 Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.
Stk. 6 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, når medlemmet har overtrådt foreningens vedtægter, udvist usømmelig opførsel, modarbejdet foreningen og dens interesser, overtrådt færdselsloven gennem Tarp eller lavet unødig støj på
foreningens område. Endelig afgørelse om eksklusion træffes af bestyrelsen.
Stk. 7 Et medlem kan efter minimum et års medlemskab vælges til bestyrelsen.

§4. Kontingent
Stk. 1 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2 Kontingentet forfalder helårligt til betaling den 1. juli. Er kontingentet ikke betalt inden 30 dage, skal medlemmet betale et rykkergebyr på 50% af den forfaldne kontingent. Er kontingentet + rykkergebyr ikke betalt inden 45 dage, udmeldes medlemmet. Genindmeldelse inden for 1 år kan ku ske ved indbetaling af forfalden kontingent, rykkergebyr og indmeldelsesgebyr.

§5. Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, den første fredag i marts måned.
Stk. 3 Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
5) Indkomne forslag
6) Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens
bestyrelse
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

Stk. 4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 5 Adgang til generalforsamlingen har kun de i §3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stk. 6 Stemmeret har kun de i §3 stk. 1 nævnte medlemmer, som har været medlem i minimum 6 måneder. Hvert medlem har kun én stemme. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7 Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 8 Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne gennem foreningens nyhedsbrev. Dette skal ske med mindst 4 ugers varsel. Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før
generalforsamlingen. Indsendelse af forslag må ikke være anonymt.
Stk. 9 Kandidater til ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det,eller mindst 15 medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§6. Bestyrelsens sammensætning og valg
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 personer. Der vælges en formand, næstformand,
kasserer, sekretær og yderligere et medlem.
Stk. 2 De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2
år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3 3 medlemmer er på valg i ulige år og de resterende 2 medlemmer i lige år.
Stk. 4 Bestyrelsen konstitueres på 1. bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.

§7. Bestyrelsens opgaver og virke
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 1a Den daglige barvagt varetages af bestyrelsen samt suppleanter.
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen. Desuden udarbejdes en særskilt beretning til kommunen.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 12 gange årligt (sidste tirsdag i hver måned), og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 5 Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.
Stk. 6 Bestyrelsen træffer sine valg ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Stk. 7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§8. Budget, regnskab og formueforhold
Stk. 1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Stk. 2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3 Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen
Stk. 4 Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
Stk. 5 Tilskudsregnskabet skal indsendes til godkendelse i Esbjerg kommune, senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Stk. 6 Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

§9. Revision
Stk. 1 Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og se at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
Stk. 2 Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Stk. 3 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Stk. 4 Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedadgående linie eller i sidelinien så nært som søskendebarn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

§10. Tegning
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses frafald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§11. Hæftelse
Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller
uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens
tilskud efter folkeoplysningsloven.

§12. Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2 Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg kommune, før de er gyldige, for at sikre at de til stadigheder opflyder lovens krav.

§13. Ophør
Stk. 1 Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2 For at være beslutningsdygtig skal mindst ½ -delen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.
Stk. 3 Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.
Stk. 4 Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.

§14. Ordensregler m.v.
Stk. 1 Ethvert aktivt medlem må i kartotekskassen skylde maksimalt DKK
100,- i op til 14 dage.
Stk. 2 Medlemmer kan tage gæster med til klubbens sammenkomster i begrænset omfang, ligesom klubben også kan indbyde andre klubber til deltagelse. Gæster må ikke medbringe spiritus til disse sammenkomster.
Stk. 3 Til fælles brug betaler klubben hver måned motorblade samt plakater fra træf, når mindst 1 medlem har været til et sådant.
Stk. 4 Klubben har 2 ugentlige mødeaftner, disse er tirsdage og fredage fra kl. 19.00 til 23.00. Klubbens faciliteter, værksted, poolbord, dart og køkken kan benyttes efter medlemmernes ønske på andre tidspunkter. Efter hver af disse sammenkomster
er alle forpligtet til at deltage i oprydningen.
Stk. 5 På jakker skal klubbens bomærke anbringes ca. midt på overarmen på venstre ærme og på læderdragter på venstre ærme eller foran på brystet ligeledes i venstre side. Det er forbudt at bære rygmærker.
Stk. 6 Nøgle til klubbens lokaler kan erhverves mod et depositum på DKK 200,- efter 1 år som medlem.
Stk. 7 Vinteropstaldning i klubbens værksted koster DKK 150,- pr. måned i perioden 1/10 til 31/3
Stk. 8 Ethvert medlem skal holde orden/rydde op efter sig.

Se også

MC Club 69

Om klubben

Vi er en klub for mennesker med hang til motorcykler og det liv der føres …